Vedtægter

 Vedtægter

Love for Bækkelund Vandværk

 • 1.

Selskabet er et andelsselskab, og dets navn er BÆKKELUND VANDVÆRK, selskabets hjemsted er Bækkelund, 8700 Horsens.

 • 2.

Selskabets formål er på billigst mulig måde at levere det fornødne vand til andelshavere og andre forbrugere.

 • 3.

Ønsker nogen senere at indtræde som andelshaver, vil dette kunne ske ved at underskrive lovene, idet bestyrelsen i hvert enkelt tilfælde afgør, hvorvidt der af hensyn til anlægsudgifter skal betales indskud. Dette indskud er fastsat efter gældende takstblad.

 • 4.

Boringer, pumpestationer samt hovedledninger inklusive stophaner, der afsættes ca. en meter inde på hver andelshavers ejendom tilhører andelsselskabet og drives samt vedligeholdes af dette på bestyrelsens foranledning. Ingen andelshaver eller forbruger må foretage ændringer, tilslutninger eller rettelser ved det forannævnte anlæg, dog kan bestyrelsen i enkelte tilfælde give dispensation. Skulle der opstå fejl ved anlægget, skal dette uopholdelig meldes til bestyrelsen, der foretager det fornødne.

 • 5.

Selskabets funktionærer eller hvem bestyrelsen måtte befuldmægtige hertil, har til enhver tid imod behørig legitimation-fri adgang til huse og gårde, når tilsyn med de til anlægget hørende ledninger og andre genstande nødvendiggør dette.

 • 6.

Den til andelsselskabets formål nødvendige kapital skaffes til veje ved et eller flere lån, for hvilke samtlige andelshavere hæfter solidarisk en for alle, alle for en. Som yderligere sikkerhed gives panteret i anlægget. En andelshaver har ikke mulighed for at pantsætte sin del af selskabets formue.

 • 7.

Når anlægget er fuldt afdraget, tilhører anlægget (grunde, bygninger, maskiner, apparater, ledninger m.v.) andelshaverne, og enhver andelshaver har andel i ejendomsretten til anlægget og dettes eventuelle overskud og reservefond.

 • 8.

Selskabet kan kun sælges/nedlægges/overdrages, hvis det vedtages på to på hinanden indkaldte generalforsamlinger.

 • 9.

De udgifter, der er nødvendige for selskabets daglige drift, vedligeholdelse m.v. samt forrentning og afskrivning bæres af forbrugerne ved faste afgifter, samt en m3 pris. Prisen til ikke-andelshavere, større industrielle virksomheder o.l., bestemmes til enhver tid og i hvert tilfælde af bestyrelsen.

 • 10.

Opkrævning af vandværkets tilgodehavende sker halvårlig til 1. april og 1. oktober. Sidste rettidige indbetalingsdage er 15. april og 15. oktober. Ved indbetaling efter disse terminer opkræves et gebyr fastsat af bestyrelsen. Vandforsyningen vil blive afbrudt uden varsel ved for sen betaling. Alle udgifter i forbindelse med lukning og eventuel genåbning betales af forbrugeren. Restancer ved fraflytning/salg af ejendom indeholdes i andelen, og denne kan således ikke overtages af ny køber/ejer før mellemværendet er udlignet.

 • 11.

Dør en andelshaver, overgår hans rettigheder og forpligtelser til hans retmæssige arvinger. Ved ejendomssalg skal sælger sørge for at køber får kendskab til de rettigheder og forpligtigelser vedkommende har overfor selskabet.

 • 12.

Selskabet har, efter bedste evne, pligt til at sørge for levering af vand, så andelshaveren på sin ejendom kan bruge det vand, der er behov for. Bestyrelsen har intet ansvar for eventuelle afbrydelser af vandforsyningen. Selskabet har ret til at lukke for en forbruger a) såfremt denne ikke holder sin installation i orde b) i tilfælde af misbrug eller unødigt spild af vand. Konstateret overtrædelse af vandingsforbud medfører bod iflg. Gældende takstblad.

 • 13.

Ved salg af byggegrund eller deling af en bestående ejendom, er den fraskilte del at betragte som en ny ejendom.

 • 14.

Den ordinære generalforsamling vælger bestyrelsen. I lige år vælges formanden og to bestyrelsesmedlemmer og en revisor samt de nødvendige suppleanter. I ulige år vælges kasserer og et bestyrelsesmedlem og en revisor samt de nødvendige suppleanter. Alle valg gælder for to år ad gangen.

 • 15.

Bestyrelsens varetager selskabets anliggender, herunder afslutning af kontrakter med entrepenører om anlæggets udbygning og i anden anledning, såfremt der findes grund hertil, og selskabet er bundet ved bestyrelsens handlinger, og dets medlemmer er solidarisk ansvarlige for alle selskabets forpligtelser. Bestyrelsen er berettiget til at pantsætte selskabets faste ejendom og øvrige ejendele.

 • 16.

Bestyrelsen har tilsyn med den daglige drift og leder denne, eventuelt ved antagelse af den fornødne tekniske og kontormæssige medhjælp.

 • 17.

Bestyrelsens og revisorernes honorar fastsættes af generalforsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen.

 • 18.

Regnskabet revideres af to revisorer, der reviderer regnskabet, når det er afsluttet. Uanmeldt revision kan foretages, når revisorerne finder det ønskeligt. Regnskabet er kalenderåret.

 • 19.

Generalforsamlingen er selskabets højeste myndighed. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i marts måned. Indvarslingen sker med 14 dages varsel i mindst et af de lokale blade, eller skriftligt til hver andelshaver. Beslutninger tages ved simpel stemmeflertal, dog kræves til ændring af lovene ¾ af de afgivne stemmer. Afstemningen foregår skriftligt, hvis blot én forlanger det. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen eller 20 medlemmer ønsker det og skal afholdes senest otte uger efter at skriftligt  krav er modtaget. Ordinær såvel som ekstraordinær generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes som ordinær generalforsamling, dog skal dagsorden angives. Forslag som ønskes behandlet skal være indgivet skriftligt til formanden senest 8 dage før generalforsamlingen. En andelshaver kan afgive stemme ved skriftlig fuldmagt. En andelshaver kan dog, udover egen stemme, kun afgive yderligere 1 stemme ved fuldmagt. Eventuelle fuldmagter skal afleveres til bestyrelsen inden mødets eller generalforsamlingens begyndelse. Dagsorden til ordinær generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Fremlæggelse af revideret regnskab
 4. Indkomne forslag
 5. Valg af formand eller kasserer
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
 7. Valg af suppleanter
 8. Valg af revisor
 9. Valg af revisorsuppleant
 10. Eventuelt
 • 20.

En ophævelse af selskabet kræver ¾ af samtlige andelshaveres stemmer.

Således vedtaget ved den ordinære generalforsamling den 27. marts 1953 med ændringer den 27. november 1967, den 15. januar 1970, den 19. marts 1979, den 27. marts 1990, den 19. marts 2002, den 21. marts 2017, den 27. marts 2018 samt den 18. august 2020.

 

Kurt Jensen                                  E. Kjær Lauritsen                       Verner Jensen

Formand                                        Kasserer                                        Sekretær

Niels Andersen                             Svend Mikkelsen

Advertisement